محاسبه هزینه قیمت غرفه سازی | غرفه سازی آشیان
05
آوریل

محاسبه هزینه غرفه سازی

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﯾﮏ ﭘﺮوژه غرفه سازی ﯾﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ و ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ي اﺟﺮا ﺷﺪه غرفه سازی را محاسبه هزینه غرفه سازی ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ در ﯾﮏ ﺳﺮي ﺟﺪول ﻫﺎي ﺧﺎص اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﮐﻪ ﺟﺪول ﻫﺎي ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ غرفه سازی نامیده میشوند.

ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮا و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﻬﺎء اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ي ﺑﻬﺎء ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و تجهیزات غرفه سازی ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ي اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

محاسبه هزینه قیمت غرفه سازی | غرفه سازی آشیان
محاسبه هزینه قیمت غرفه سازی | غرفه سازی آشیان

موارد مورد محاسبه در هزینه غرفه سازی

 • مقدار هزینه مصالح مورد نیاز (نئوپان مصرفی)
 • مشخص کردن دستمزد نیروی انسانی
 • کرایه تجهیزات مورد نیاز غرفه
 • استهلاک تجهیزات غرفه
 • سود پیمانکار
 • حمل و نقل
 • هزینه های متفرقه در غرفه سازی

محاسبه قیمت
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي ﻗﯿﻤﺖ ، ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ، ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ي ﻣﺼﺎﻟﺢ و قیمت پایه تجهیزات غرفه سازی در دسترس باشد. در ﺿﻤﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ نمایشگاه جهت ساخت غرفه نمایشگاهی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد. ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و دﺳﺘﻤﺰد ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ در غرفه سازی مورد نظر قیمت محاسبه میگردد. غرفه سازی آشیان با نهایت دقت در محاسبه هزینه غرفه سازی متناسب با قیمت مد نظر شما جز بهترین شرکتها در این زمینه است


دو اصل بسیار مهم در محاسبه هزینه غرفه سازی

 • ﺗﻌﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ تجهیزات ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد و ﻣﺪت ﮐﺎر ﮐﺮد آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﭘﺮوژه غرفه سازی.
 • ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﻦ ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه و برآورد قیمت بر اساس دیتیل و نقشه های اجرایی

محاسبه هزینه قیمت غرفه سازی | غرفه سازی آشیان
محاسبه هزینه قیمت غرفه سازی | غرفه سازی آشیان

موارد مورد نیاز برای محاسبه هزینه

 • ﯾﮑﺴﺮي ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزه ، ﻣﻌﻤﺎري و طرح سه بعدی، موقعیت غرفه و سالن اجرای پروژه و دیتیل های مورد نیاز دیگر
 •  ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺼﺎﻟﺢ ، ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ، ﻧﯿﺮوي ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و تجهیزات غرفه سازی به صورت به روز
 • دﺳﺘﻮر ﮐﺎرﻫﺎ و ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎت اﺟﺮاي ﮐﺎر
 • به روز بودن قیمت موارد مرتبط در ساخت غرفه

ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ در محاسبه هزینه غرفه سازی
برآورد نیروی انسانی در محاسبه هزینه غرفه سازی، روش ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اي و ﻓﺮﻣﻮل ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد و زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ساخت از روی تجربه به دست می آید. ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي ﻗﯿﻤﺖ ، ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ، ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ي ﻣﺼﺎﻟﺢ و مدت زمان اجرای پروژه مد نظر قرار گیرد.


اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎء در قرارداد

ﻫﺮﮔﺎه در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ از ساخت غرفه ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر،ﻣﻌﻄﻠﯽ وﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺼﺮف جنس و یا تغییر در طرح نهایی صورت گیرد ﺑﻪ آن ﻗﺴﻤﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.